GLTK Årsmöte tisdagen den 19 mars kl. 19.00

Hej!

 

Välkomna till årsmötet som i år hålls tisdagen den 19 mars kl. 19.00.

 

Dagordning:

 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 180101-181231
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Fastställande av föreningens årsavgifter för 2020
 • Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2019

 

 • Val av :
  • Föreningens och styrelsens ordförande på ett år
  • Fyra medlemmar i styrelsen för en tid av två år
 • ( I tur att avgå är Johan Bryng, Leif Johansson, Kent Lagerström och Stefan Svensson)

 

 • Tre ledamöter i valberedningen varav en skall vara sammankallande
 • Två revisorer för en tid av ett år
 • Övriga ärenden
  • GLTK:s om- och tillbyggnadsprojektFörslag till ytterligare ärenden under punkt 12 skall vara styrelsen tillhanda senast 11 mars kl. 17.00 för att kunna behandlas.

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.