Nyheter från GLTK – solceller, prisjustering och nygamla banor

Bästa medlem,

Som säkert ingen kunnat undgå så är det inte bara höstvindarna som tagit fart. Energipriser och inflation tilltar och vi går en något mer osäker tid till mötes där vi liksom andra aktörer med egna idrottsanläggningar drabbas lite extra hårt. På riksplanet lobbar Riksidrottsförbundet med Björn Eriksson i spetsen för olika stödpaket till idrotten men några konkreta förslag har ännu inte presenterats. Klubben har tillsammans med Påvelund TBK tillskrivit Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg och försökt påtala vår situation – hur stigande energipriser drabbar tennisklubbar som äger och driver egna anläggningar – tyvärr utan gehör. Detta medan ridsporten fick stöd för både ökade energi- och foderkostnader. Men kampen går vidare!

Arbetet med energieffektivisering

Klubbledning och styrelsen har tillsammans arbetat proaktivt med att se över energianvändningen i anläggningen där bland annat bytet till LED-belysning varit en större åtgärd. I våras tog även styrelsen beslutet om att investera i en egen solcellsanläggning där uppdraget gick till Effecta från Kungsbacka. Om allt går som planerat så kommer installationen att starta vecka 42 och innebära att vi producerar cirka 250.000 kwh i vår anläggning (total förbrukning år 2021 låg på 1.150.000 kwh). Med skiftet till LED-belysning på samtliga banor, samt vår parkering, beräknar vi att komma ner till en förbrukning på cirka 750.000 för år 2023. Det innebär i sin tur att vi kommer producera runt 1/3 av vår förbrukning själva.

Prisjustering

Vi har några ekonomiskt goda år bakom oss som har medfört att vi kunnat investera i fastigheten och inte behövt höja våra banpriser och terminsavgifter. Det är också så vi ser att en ideell förening ska fungera. Som en direkt följd av detta ligger vi idag lågt i avgift jämförelsevis gentemot andra tennisklubbar, både sett till Göteborg och övriga landet. I och med den kostnadsutveckling vi nu ser så kommer dock priserna inför 2023 att justeras upp. Den 28 oktober, och i nästa nyhetsbrev, kommer vi utförligt att presentera de uppdaterade avgifterna.

Nygamla banor

Arbetet med att återställa D-hallen och banorna 13 och 14 från vattenskadorna som drabbade oss i slutet av juli börjar gå mot sitt slut. Vi tackar för stort tålamod och förståelse under gångna veckor! Nu återstååterställning av miljön runt banan och omläggning av banorna. Banspecialisterna Svedborgs startar detta arbete fredagen den 7 oktober och förväntas vara klara torsdagen den 20 oktober. Vi hoppas därmed på spel fredagen den 21 oktober – då på splitternya banor! Som vi längtar!

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.