Styrelsen informerar

Medlemmar,

GLTK har under hösten färdigställt den största om- och tillbyggnationen som vi genomfört under vår drygt 100-åriga historia. Vi har byggt en ny tennishall med två tennisbanor, vi har byggt nya moderna ytor för våra hyresgäster, vi har byggt nya omklädningsrum och inte minst så har vi byggt en ny entré, shop, restaurang och klubbytor. Till detta skall läggas att vi även introducerat en ny sport i vår anläggning, padeltennisen med sina fyra mycket väl utnyttjade banor.

Det är roligt att se anläggningen fyllas med aktiviteter och folk. Besöksfrekvensen i vår anläggning har väsentligen gått upp, i och med ett gym som är dryga tre gånger så stort, fyra padelbanor som fylls från morgon till kväll, samt våra nytillkomna hyresgäster som vi är mycket glada att ha hos oss. Dock är det naturligt att vissa åtgärder kommer att behöva vidtas nu efterhand, när vi ser hur anläggningen fungerar, hur flöden med besökare skiftar under dagen, och vad som kan förbättras. Ett antal åtgärder har redan identifierats, och kommer att tas om hand under våren.

Generellt kan sägas att de åtgärder som kommer att vidtas kan sorteras in i två kategorier, garantiåtgärder samt tillkommande åtgärder.

Bland garantiåtgärderna kan nämnas ojämn värme i vissa av de nybyggda delarna, problem med avrinning i duschar, justering av dörrautomatik till omklädningsrum och entré.

Bland tillkommande åtgärder som kommer att beställas och utföras under våren kan nämnas markarbete i och runt entré, utemiljö på vår innergård vid grusbanorna, inredning i våra klubbytor, tillskapande av ytterligare p-platser och ändrad struktur på parkeringen, samt informationsskyltning i anläggningen

Vi är tacksamma för all positiv feedback vi fått kring vår anläggning, och lika tacksamma för de synpunkter och förbättringsförslag som vi får till oss. Nu återstår att genomföra de sista åtgärderna innan vi kan ta oss an nya visioner och utmaningar. Vi ber om ytterligare förståelse och ert tålamod över en kortare period till.

Styrelsen för GLTK

Visa alla nyheter

Kontakta oss så skapar vi en kurs eller aktivitet som fyller ert behov.