Årsmöte 24 mars kl. 19.00 - GLTK

Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet Canada Goose outlet

Årsmöte 24 mars kl. 19.00

Dagordning:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 190101-191231
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av föreningens årsavgifter för 2021
 10. Fastställande av styrelsens förslag till budget för 2020
 11. Val av:
  Föreningens och styrelsens ordförande på ett år och fyra medlemmar i styrelsen för en tid av två år

( I tur att avgå är Peter Eriksson, Anette Pielage, Cilla Rhodin, Viktor Stjern)

Två revisorer för en tid av ett år

Tre ledamöter i valberedningen varav en skall vara sammankallande

12. Övriga ärenden

Styrelsens förslag till stadgeändring under paragraf 22, styrelsens sammansättning.

Gammal lydelse:
Styrelsen består av ordförande och 8 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Förslag till ny lydelse:
Styrelsen består av ordförande och 5-8 ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Förslag till ytterligare ärenden under punkt 12 skall vara styrelsen tillhanda senast 16 mars kl. 17.00 för att kunna behandlas.

Valberedningens förslag till val av ledamöter och ordförande kommer att anslås i god tid innan mötet.

Välkomna!

TRÄNINGSUPPEHÅLL

All tennisverksamhet gör träningsuppehåll enligt planerat 3-13 april. Detta...

Påsklovsaktiviteter för Tennisskolan

Åkes Äkta Hönökaka Cup är inställd

Igår kväll tog klubbens styrelse beslut om att ställa...

Sture Rydeens minne.

Utmärkelsen årets veteran-Sture Rydeens minne går i år till...Skapad av Dogwash Reklambyrå